ДЕКЛАРАЦИЯ:

1) Давам съгласието си личните ми данни, предоставени на Интернет резервационният сайт на Албена АД, да бъдат обект на обработка и да бъдат обработвани от страна на Онлайн Магазина по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни, при посочените по-долу условия, като Онлайн Магазина има правото да обработва личните ми данни сам или чрез възлагане на обработващ данните.

2) Декларирам, че съм информиран по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и съм съгласен Личните ми данни да бъдат използвани във връзка с мои онлайн резервации от сайт http://www.albena.bg  и давам доброволно съгласието си моите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани във връзка с маркетингови анализи или за маркетингови кампании на Албена АД.

3) Декларирам, че посочените от мен данни са верни и пълни и са достатъчни, за да бъде изпълнена поръчката от Интернет резервационният сайт на Албена АД. Разбирам също така, че имам право на достъп или да поискам кориригиране на личните ми данни чрез писмено заявление, отправено до Интернет резервационния сайт на Албена АД по реда на ЗЗЛД.

4) Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и съм уведомен, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането ми за предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено.

Следвайки новите европейски правила за промоции чрез електронна поща, ако не желаете да получавате повече информация, моля кликнете тук