Albena contacts0 700 12 110 (на цената на един градски разговор) 8:30-17:30 Пон. - Съб.

Търсене на хотели

хотел
пристигане
заминаване
1 стая; -- нощувки
възрастни
над 12 г.
деца
от 2 до 12 г.

Абонамент за бюлетин


Резерват Балтата

Резерват "Балтата" и курортът Албена са неповторимо съчетание на съхранена природа и съвременен морски туристически комплекс, които заедно представляват разнообразни форми на отдих и туризъм.

Резеватът, който се простира на площ от 18,2 хектара по долината на река Батовска е едно от малкото места в Европа, където природата заедно с човешката грижа, вдъхновение и труд са създали пример за хармонично съчетание на четирите природни елемента - Огън - жарко слънце и страстни вечери, Вода - примамливо и топло Черно море, Въздух - морски бриз, Земя - проявена в сенчестата и прохладна гора на резерват Балтата.

Екологичната политика на Курорта е насочена изцяло за опазване на чистотата на околната среда. Според стандартите на европейската общност в Албена са създадени и работят екипи, които системно извършват комплексни изследвания на основните екологични параметри на околната среда. По този начин се осъществява непрекъснат контрол на биологичното равновесие в района и при необходимост се предприемат превантивни мерки, които да предотвратят появата на неблагоприятни условия за живот дори само при някои от биоорганизмите в системата. Албена е единственият Български курорт, разполагащ със собствена климатична станция, оборудвана с измервателна техника за целогодишни наблюдения бърху продължителността на слънчевото греене, биологичната ефективност на ултравиолетовите фактори при слънчево-въздушни процедури, температура и влажност на въздуха, количество и вид на облачността и валежите, посока и скорост на вятъра, температура на морската вода и др. Горите на поддържания резерват са съставени от чисти Ясенови и смесени насаждения. Средната възраст на горите е 60 години.

За поддържан резерват 'Балтата" и буферната му зона са установени общо 263 вида висши растения, от 184 рода и 62 семейства. Растителните видове, подвидове и разновидности с природо-защитна стойност, които попадат на територията на ПР „Балтата" и Буферната му зона, са общо 28 на брой. 16 от тях са включени в "Червената книга" на България и в някои от международните конвенции и директиви, по които България е страна. Това са лианите: гръцкият гърбач, горската лоза, високата скрипка. В тази група попада и субендемичния вид пализиев ясен. С общо разпространение и за двете територии е блатното кокиче, чиято популация е изключително плътна и в добро състояние.

Ендемитните видове са 5, а реликните - 7.

От установените общо 116 вида лечебни растения, 7 вида са с природозащитен статус. Папратовите растения представляват 5% от семействата. Те са представени от един род - хвощ. В района на резервата се срещат 6 вида храстовидни и листовидни лишеи. Гъбите, 13 вида, играят важна роля за функционирането на горскитe екосистеми в процеса на разлагане и минерализация на отмиращата дървесина.

Безгръбначните животни включват 337 сухоземни и водни групи - много от които се срещат само тук.


Ихтиофауна

В поддържания резерват са открити 16 вида риби. От тях 4 вида са включени в червената книга на България с категория "Защитени видове". Това са два вида бодливка, атерината, обикновеният щипок и шарана. От останалите видове риби най-висока численост има бабуката.

Земноводни и влечуги

Специфични за района са гребест тритон, зелена крастава жаба, жаба дървесница и голяма водна жаба, както и видовете зелени гущери, стенен гущер, слепок, смок - мишкар, пепелянка. Специално внимание трябва да се обърне на шипоопашатата костенурка, защото тя е уязвима, тъй като нейните местообитания са в близост до шосетата

Орнитофауна

В ПР "Балтата" и буферната му зона са установени общо 183 вида птици (от тях 95 вида са гнездящи в района). С природо-защитен статус са 167 вида. Особен интерес представляват ръждивата и бялата чапла, черния и белия щъркел, сивия жерав, зеленоглавата патица, кресливия орел, кълвачите, синигерите, славейчета, черноглавото коприварче.

Бозайници

Терирорията на Балтата обитават 35 вида бозайници - насекомоядни, прилепи, гризачи, хищници и чифтокопитни. Най-често срещани са таралеж, къртица, прилеп, катерица, заек, воден плъх, нутрия, чакал, лисица. Приоритетно е вниманието към видрата.

 

Анкета

Кoe от предимствата на Албена е най-важно за Вас ?
Резултати
http://www.balchikgardens.com/bg
http://www.ecoagro.bg/
http://albena.bg/bg/pages/iso.html